Novinky

Skok na obsah stránky Hlavní menu Hlavní menu Hlavní stránka webu

Přeprava, manipulace, montáž

Doprava je možná pouze dopravními prostředky, které jsou přizpůsobené dopravě krytin.
Krytinu je možné převážet v nákladním prostoru tak, aby veškeré okraje byly chráněné proti přímým nárazům, které mohou vést k trvalé deformaci krytiny.

Naložené zboží musí být řádně přichyceno tak, aby se zabránilo volnému pohybu během přepravy. Je doporučeno používat dopravní prostředky, jejichž délka odpovídá délce přepravované krytiny – maximální přesah činí 50 cm mimo nákladní hranu. Během přepravy a manipulace je potřeba zajistit, aby nedošlo ke kontaktu krytiny s vodou. V případě proniknutí vody mezi šablony nebo obalový materiál je nutno výrobek osušit a zabránit vzniku korozního prostředí.

Za škody vzniklé během přepravy (pokud přeprava není zahrnuta v poskytovaných službách), manipulace a skladování dodavatel nepřebírá zodpovědnost. Během přejímky zboží je nutné ověřit množství a délky krytiny a stav dodávaného zboží. 

Pro manipulaci s krytinami řady Omak Line, a jejich následnou montáž je nutno zajistit nezbytné množství osob 1 osoba na délku 1,5 m. Krytiny je možno skládat i vhodnou manipulační technikou.

Ocelové krytiny je možno přemísťovat pouze ve svislé poloze-hrozí nenávratné poškození tabule-může dojít k natažení zámků (prolisů a zámků). Ruční dopravu šablon lze provést pomocí dvou trámků, po kterých se tabule vytáhne na střechu. Při manipulaci je nutno dbát na to, aby jednotlivé šablony nebyly taženy po sobě, hrozí tak nenávratné poškození povrchové úpravy. Tento pokyn se týká manipulace s tabulemi během práce na zemi i na střeše.

Veškeré úpravy spojené s prostřihy, krácením apod. doporučujeme provést na zemi. K tomuto účelu používáme klasické nůžky na plech, ruční pilku na železo, nebo elektrické prostřihovací nůžky (vibrační nůžky např. od výrobců Modeco, Bosch, Makita, Narex). Po provedení klempířských úkonů je nezbytně nutné odstranit z plechových tabulí veškeré ocelové špony a zbytky. Zabráníme tím následné korozi.

JE DŮRAZNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ KOTOUČOVÝCH PIL NEBO UHLOVÝCH BRUSEK! Při použití zmíněného nářadí hrozí nevratné poškození organického povlaku a následná koroze.

Skladování krytiny

Skladování krytiny před montáží provádíme na dřevěných podkladních hranolech se zajištěním spádu pro odvod případné kondenzace vodních par. Každou šablonu je nutno proložit, čímž zajistíme dostatečné větrání prostoru mezi jednotlivými kusy plechů, a tím zamezíme vzniku tzv. bílé koroze. Pokud nelze provést montáž krytiny ihned po dodání materiálu, je nutno krytinu připravit vhodným způsobem ke skladování-zabezpečit dostatečný prostor pro skladování a manipulaci. Krytinu je vhodné umístit na hranoly s minimální vzdáleností od země 25 cm. Místo musí být suché, zastřešené s dobrou cirkulací vzduchu. Výrobky se nesmí skladovat v prostředí s výskytem agresivních chemických látek, hnojiv, solí…

Montáž střešních profilovaných krytin

Montáž krytin provádíme na předem připravené střešní konstrukci. Před montáží krytiny na střešní konstrukci je třeba instalovat vhodnou střešní difuzní fólii. Velkoformátové krytiny montujeme na dřevěný rošt-latě a kontralatě (min. rozměr latí 40x60 mm). Pro dostatečné odvádění kondenzátu bez poškození dřevěné střešní konstrukce doporučujeme střešní fólii ukončit okapničkou, která je vedená mimo střešní konstrukci do okapu nebo mimo okap.

Není doporučeno používání šablon delších než 6 m u profilovaných tašek a 8,5 m u trapézových plechů. U delších by mohlo dojít ke komplikacím během dopravy a manipulace, které mohou vést k deformaci krytiny. V případě objednávky kusů delších, než je doporučeno, zaniká nárok na reklamaci dodaného materiálu.

Laťování

Vlastní laťování zakládáme u okraje střechy, vodorovně s okapovou hranou, používáme latě min. 40x60 mm. První lať se nachází u okraje střechy a její výška musí být větší minimálně o výšku prolisu krytiny.

Pokud krytinu montujeme s použitím okapního plechu vyvedeného do okapu, pak se každá následující lať umisťuje ve vzdálenosti od první latě (měřeno vrch-vrch) dle rozteče tašek jednotlivých krytin tj. 350 mm nebo 400 mm. Osová vzdálenost latí je vždy stejná.

Pokud krytinu montujeme s přesahem do okapu, pak druhou lať umísťujeme ve vzdálenosti 300 mm měřeno spodní a horní hrana latě (pro vlnu 400 mm tato vzdálenost je pak 350 mm).

Osová vzdálenost třetí a každé další latě je shodná s délkou tašky jednotlivých krytin, tj. 350 mm nebo 400 mm. Pokud je z důvodu sklonu střechy nutné přesah prodloužit, rozteč mezi první a druhou latí bude menší. Pokud má být tento přesah kratší, je třeba rozteč prodloužit.

                    návod montáže střešní krytiny

Pro montáž střešních latí používáme pozinkované kroucené hřebíky min. 120 mm vždy tak, aby vrchní latě byly přichyceny do krovu. Na spodní lať je vhodné před montáži krytiny přichytit větrací ochranný pás a větrací ochrannou mřížku. Pod kontralatě je nutno umístit vhodnou těsnící pásku. Na správné montáži a rozmístění latí závisí správná montáž střešní krytiny, správné umístění kotvících šroubů, vhodné a funkční umístění střešních doplňků. Latě je nutno umístit tak, aby horní hrana latě byla umístěná zároveň s hranou prolisu spodní vlny. 

Samovrtné vruty musí být ukotveny do středu střešních latí. Takto provedená montáž latí a krytiny zaručuje správné a bezpečné uchycení protisněhových zábran nebo střešních a komínových lávek.

Pokládce střešní krytiny předchází montáž okapového systému, resp. okapových háků, které se montují na krokve nebo kontralatě v závislosti na střešní konstrukci. V případě střešní konstrukce, na které se nachází úžlabí, je nutno v místě pokládky úžlabí zajistit pevný podklad k následnému uchycení úžlabního plechu, který je nutno zapustit do konstrukce cca 20 mm.

Montáž střešní krytiny

Jestliže je krytina opatřena samolepící ochrannou fólií, je potřeba ji před pokládkou odstranit. Pokud je okapová hrana rovná, můžeme ji použít jako výchozí bod a od ní odměřovat potřebný přesah do okapu.

Upozornění! Navržené laťování v tomto montážním návodu zakládá přesah 50 mm při rozteči první a druhé latě 300 mm pro krytinu Donna. Pokud je z důvodu sklonu střechy nutné přesah prodloužit, rozteč mezi první a druhou latí bude menší. Pokud tento přesah má být kratší je třeba rozteč prodloužit. Pokud okapní hrana fyzicky ještě není, je třeba hranu vytvořit, natažením provázku po celé délce okapu. Je důležité, aby montáž probíhala pod úhlem 90° k okapní hraně.

První šablonu položíme v pravém nebo levém dolním rohu. Doporučujeme taškové tabule pokládat z leva doprava, a to z důvodu lepšího uzamčení šablon.
Šablonu srovnáme podle okapové hrany a přichytíme samořeznými vruty. Následuje pokládka další tabule. Tuto přisuneme k první, srovnáme překrytí a zámky tak, aby spodní hrana tvořila rovnou linii. Tímto způsobem spojíme a přichytíme zbylé šablony. V případě podélného spojování– druhá řada šablon V případě podélného spojování – druhá řada šablon nebo další řada – postup podle obrázku .

Pořadí kladení šablon – obrázek č. 18

Velkoformátové ocelové krytiny se kotví k podkladu (ke střešním latím) pomocí samovrtných šroubů do dřeva 4,8 x 35 mm nebo do oceli (dle použitého materiálu). Při dotahování musíme použít takovou sílu, aby podložka EPDM nebyla zcela zdeformována, ale aby jen lehce přešla přes okraj kovové podložky (1 mm). Vruty umísťujeme do prolisu pod střed vlnky (do žlábku) do laťě cca 1-2 cm pod prolisem.

Doporučená spotřeba vrutů je 8 ks/m2 rozvržené symetricky na celé ploše. Na štítových stranách a okapní hraně vruty montujeme do každého žlábku. U podélného spoje, tj. v místě překrytí kapilární drážky, doporučujeme vruty montovat mírně vpravo tak, aby vlna pro překrytí byla odpružená a tím zajistila přesné překrytí bez nebezpečí odchlipování. K uchycení podélných spojů používáme vruty 4,8x19 mm (cca 1/3 množství dlouhých šroubů).

Kotvení hliníkových střešních krytin provádíme pomocí hliníkových vrutů nebo nerezových šroubů určených pro montáž střešních krytin. Je zakázáno používat měděné trhací nýty.

Montáž trapézových plechů

Před montáží trapézových plechů postupujeme obdobně jak v případě montáže střešních profilovaných tašek. Samotnou montáž lze začít z libovolné strany s přihlédnutím na standartní směr větru. Pokud častěji vane z levé strany, pak montáž provádíme z pravé strany střešní konstrukce. Pokud je směr větru z pravé strany, je nutné šablony otočit o 180° a montáž provádíme z levé strany.

Minimální sklon střešní konstrukce pro montáž trapézových plechů je 9°. Laťování provádíme obdobně jak u střešních profilovaných krytin. Pro bezpečnou montáž 
latí bez dodatečných výpočtů statiky lze použít výchozí rozteč latí max.400 mm.

Montáž trapézových plechů – obrázek č. 36

V případě ploch delších, než jsou dodané kusy trapézových plechů, je nutno zvolit variantu příčných spojů. Pokud je sklon střechy menší než 20°, doporučujeme šablony přeložit 400 mm přes sebe. Pokud sklon je větší než 20°, pak přeložení bude 200 mm. Během montáže doporučujeme provést podélné spojení šablon ve vzdálenosti každých 50 cm vrutem 4,8 x 19 mm. Toto spojení zajišťuje správnou dilataci během změny teplot. Zajistíme tak pravidelný pohyb všech šablon na střešní konstrukci, čímž nedochází k deformacím jednotlivých kusů a zamezíme vznik případných netěsností ve střešním plášti.