Novinky

Skok na obsah stránky Hlavní menu Hlavní menu Hlavní stránka webu

Záruka

 

Firma František Hyrák, IČ:43445632, poskytuje zákonnou záruku na střešní krytiny včetně příslušných klempířských prvků v trvání 2 let od doby převzetí zboží.
Záruka je platná pouze v případě dodržení záručních podmínek. Záruka se vztahuje na krytiny vyrobené z ocelového, oboustranně žárově pozinkovaného (min.275g/m2) plechu o síle min. 0,45mm a více, jak rovněž krytiny vyrobené z hliníkového plechu o síle min. 0,60mm, který je dodatečně ošetřený organickým
povlakem o síle min. 25μm. Záruka se nevztahuje na spodní ochranný lak. Na veškerý sortiment, jehož vlastnosti nesplňují výše uvedené parametry se vztahuje zákonná záruka v trvání 2 let od doby převzetí zboží.
Záruka platí na území České republiky a států, jejichž klimatické podmínky jsou obdobné.


Firma František Hyrák poskytuje prodlouženou záruku v délce: 

KRYTINA PERFORAČNÍ KOROZE* TRVANLIVOST ORG. VRSTVY*
ocel. krytiny s povrch. úpravou PE lesk-25μm 10 let    --------
ocel. krytiny s povrch. úpravou PE mat-35μm 15 let --------
ocel. krytiny s povrch. úpravou PU HDX-55μm 30 let 15 let
ocel. krytiny s povrch. úpravou PU STORM-50μm 30 let 15 let
ocel. krytiny s povrch. úpravou PE Granite-45μm 20 let  10 let
ocel. krytiny s povrch. úpravou Purex-26μm  30 let 15 let
hliníkové krytiny s povrch.úpravou PE mat-25μm  50 let   15 let
krytiny s povrchovou úpravou Aluzinek 185g    20 let  ---------


*Perforační koroze – znamená prorezivění nebo jiné poškození ocelového jádra „skrz“ krytinu způsobené vadou výrobku jehož následkem je průnik vody přes správně namontovanou střešní krytinu.
*trvanlivostí organické vrstvy se rozumí, že na krytině se neobjeví praskliny v povrchové úpravě, které způsobí odloupnutí nebo oddělení vrchní vrstvy od ocelového jádra.


Tato prodloužená záruku je poskytnuta s tím, že barevný odstín se může lišit od původního na celé ploše krytiny nebo na jeho části v závislosti na klimatických podmínkách a působení těchto jevů na části střechy s různou intenzitou (mrazové kotliny, agresivní prostředí apod.,).


ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

 

1. Tato záruka se vztahuje na ocelové a hliníkové plechy používané na střešní a nástěnné vnitřní a vnější krytí včetně střešních doplňků vyrobených ze stejného materiálu. V případě střešních krytin záruka platí při použití na střešní konstrukci s minimálním sklonem 9°.

2. Záruka platí při použití plechů v běžném prostředí.

3. Záruka neplatí při použití v korozním, nebo agresivním prostředí, např. vzduch s velkým obsahem solí a jiných agresivních látek, v mořském prostředí, ve stálém styku s vodou, ve styku s chemikáliemi a korozívními výpary, ve styku s popely a cementovým prachem, v přímém styku s mokrým dřevem, betonem nebo
zeminou, ve styku se zvířecími výkaly, ve styku s mědí nebo kapalinou vytékající z měděných trubek, okapů, ploch apod

4. Záruka neplatí pro povrchy, na kterých se provedly natěračské úpravy, rovněž v místech mechanicky nebo chemicky poškozených. 

5. Záruka se nevztahuje na případnou korozi spodní strany plechů, která je ošetřena ochranným lakem.

6. Záruka platí, jestliže se plechy skladují dle pokynů o skladování plechů a jestliže se instalují pomocí
vhodných upevňovacích prvků (koupených u dodavatele), za použití nářadí a postupů uvedených v montážním návodu.

7. Záruka platí, jestliže se plechy udržují odborným způsobem a nahromaděné nečistoty a usazeniny jsou správně a pravidelně odstraňovány.

8. Záruka na klempířské výrobky nebo rovinné plechy platí za podmínek, že výroba klempířských prvků proběhla při minimální pracovní teplotě +5 ̊. Záruka zaniká v případě, kdy ohyby u klempířských prvků byly vícekrát namáhané ve stejném místě.

9. Záruka platí jen v případě, že u střech se sklonem víc jak 20° jsou namontované protisněhové prvky (mříže, zábrany, protisněhové háky) dle doporučení.

10. Záruka se může uplatnit jen v případě, že poškození se objevily alespoň na 5% povrchu.

11. Záruka se může uplatnit jen v případě, že montáž krytiny proběhla do 2 měsíců od zakoupení při zachování veškerých postupů týkajících se správného skladování. 

 

 

POSTUP REKLAMACE:


Nezbytnou podmínkou vyřízení reklamace je předložení dokladu o koupi zboží. 
V případě uznané reklamace, podle záručních podmínek a montážního návodu, se firma František Hyrák zavazuje uhradit škodu ve výši dodaného materiálu - celku nebo části poškozeného plechu v závislosti na věku plechu, nebo bezplatně zákazníkovi vyměnit (bez montáže) poškozený plech za nový, nebo uplatnit obchodní slevu na dodaný materiál. Firma má právo svobodně zvolit způsob vyřízení reklamace, který je pro
zákazníka závazný. Záruční zodpovědnost je omezena hodnotou původně koupeného plechu. Odpovědnost za vady dodaného zboží je rovná pouze do výše kupní ceny dodaného zboží, resp. jeho části postiženého vadami snížené o hodnotu roční amortizace ve výši 7% kupní ceny. Firma nenese zodpovědnost za montáž dodaného zboží.
Firma František Hyrák nezodpovídá za žádné přímé a nepřímé ztráty vzniklé následkem poškození,
kterých se záruka týká.

PROVOZNÍ LIST

1. Při předání zboží je nutno toto zkontrolovat, zda nejsou na zboží viditelné vady a poškození. Veškeré vady je nutno ihned nahlásit, nejpozději však do provedení montáže. Po provedení montáže, i minimální části zboží, již nelze zjevné vady zboží reklamovat.

2. Veškeré zboží z ocelového plechu nebo plechu s organickým povlakem lze v originálním balení skladovat maximálně 3 týdny, a to výhradně ve větraných, suchých prostorách bez přímého vlivu slunečního záření a bez kolísání teplot. Minimální odstup od podlahy je 250 mm. V případě zboží, které je dodatečně ošetřené ochrannou lepící folii, je nutno zabránit promrznutí nebo skladování v nízkých teplotách (folie je potažená lepidlem na bázi vody). Ochrannou folii lze bezpečně odstranit při minimální teplotě +5ºC. V případě skladování zboží je nutno bezpodmínečně ochrannou folii odstranit z povrchu střešní krytiny. Tato folie je určená pouze pro ochranu materiálu během přepravy zboží.

3. Zboží z ocelového plechu nebo plechu s organickým povlakem nesmí být skladované v místech, kde dochází ke kolísání teplot a vlhkosti. Takové prostředí, kde kolísají teploty a vlhkost, může způsobit vznik kondenzátu mezi ocelovými šablonami nebo plechem ve svitku a následně ke vzniku korozního prostředí a korozi materiálu.

4. V případě proniknutí vody (na stavbě, během dopravy apod.) mezi šablony nebo obalový materiál je nutno bezpodmínečně zboží osušit a tím zabránit vzniku korozního prostředí bez ohledu na to, zda se jedná o zboží s organickým povlakem nebo s povrchovou úpravou aluzinek 

5. Střešní krytiny a okapové systémy, jakož i jiné zboží z ocelového plechu potažené organickým povlakem je nutno pravidelně kontrolovat min. 1xročně. Je nutno dbát zejména na odstranění nečistot a usazenin, které po delší době působení mohou tvořit korozní prostředí.
Dále pak je nutno odstranit mimo jiné mech a jiné porosty.
Pokud je toto zboží uskladněné, je nutno provádět kontrolu jeho stavu min. 1xměsíčně, zda během skladování nedochází k udržování kondenzačních par v prostoru mezi ocelovými šablonami.
Pokud během skladování dojde k promoknutí, materiál je nutné osušit a dodatečně ošetřit vhodným (běžně dostupným) konzervačním olejem.

6. Během přepravy musí být zboží dostatečně chráněné proti dešti a jiným vnějším vlivům tak, aby během přepravy nedocházelo k mechanickému poškození plechu.

7. Během vykládky je třeba dbát na to, aby nedošlo k poškození organického povlaku. Je zakázáno posunovat plechy po sobě nebo po zemi. Při použití mechanizace nebo jiných prostředků během vykládky, je zakázáno používat vázacích prostředků, které mohou způsobit mechanické poškození povrchové úpravy plechů.
Jednotlivé šablony je nutno přepravovat tak, aby nedocházelo k prohnutí krytiny. V opačném případě nesprávné zacházení hrozí deformací zámků.

8. Jestliže je nutno zboží skladovat déle než 3 týdny, je nutné proložit jednotlivé tabule lištami a zajistit tak cirkulaci vzduchu mezi jednotlivými tabulemi. Maximální doba skladování v suchých a provětraných prostorách bez originálního balení je 2 měsíce. V opačném případě odběratel ztratí záruky na dodané zboží.

9. Veškeré úpravy spojené s prostřihy, krácením apod. prodávající doporučuje provést na zemi, na jednom místě. K tomuto účelu se používají klasické nůžky na plech, ruční pilka na železo, nebo elektrické prostřihovací nůžky (vibrační nůžky např. od výrobců Modeco, Bosch, Makita, Narex). JE DŮRAZNĚ ZAKÁZÁNO POUŽITÍ KOTOUČOVÝCH PIL NEBO UHLOVÝCH BRUSEK! – v tomto případě dochází k termickému znehodnocení zboží a vzniku korozního prostředí.

10. Veškerá místa řezů a prostřihů je třeba ošetřit opravnou barvou (rovněž místa řezů provedené výrobcem). Stejným způsobem je nutno postupovat v případě oprav v místech, kde došlo k poškrábání organického povlaku.
Doporučujeme použít opravnou barvu od dodavatele zboží, tj. barva, která je prokazatelně vhodná pro opravu krytin s organickým povlakem.
Během montáže je nutno zvlášť ošetřit opravnou barvou okapní hranu krytin nebo trapézů
(vyvedené do okapu jsou náchylnější na vznik koroze) – v opačném případě může po nějaké době dojít k poškození organického povlaku a vzniku korozního prostředí.

11. Po dokončení montáže je nutno střešní plášť očistit vhodným způsobem tak, aby na plechu nezůstaly ocelové zbytky a špony vzniklé během prostřihů nebo kotvení krytiny, které by mohly způsobit vznik koroze.

12. Použití vlastních postupů může vést k trvalému poškození organického povlaku, a to chemickým nebo
mechanickým způsobem. V takovém případě prodávající neodpovídá za vady zboží vzniklé v důsledku použití jiných zásad a postupů.

13. Pro zachování životnosti a záruky střešních krytin je nutné systematické odstraňování nečistot a usazenin. Jednou ročně je nutné provést důkladné umytí střešní krytiny s použitím neagresivních čistících prostředků s neutrálním PH. Prováděné úkony je nutné doložit patřičnou fotodokumentací.